X
W ramach naszego serwisu internetowego stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach statystycznych. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. ZAMKNIJ
Logo GŁÓWNA TESTY KURSY O NAS KONTAKT

Statut

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Qltura, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Leszno.

 

§3

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§4

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§6

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

2. Decyzję o przynależności stowarzyszenia do organizacji, o których mowa powyższej w pkt 1 podejmuje Zarząd Stowarzyszenie jednogłośnie przy obecności wszystkich członków zarządu.

§7

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników także spośród członków Stowarzyszenia.

3. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).

4. Stowarzyszanie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

§8

1. Stowarzyszenie posiada własną pieczęć i logo.

2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.

3. Stowarzyszenie użycza logo i logotypów swoich marek wyłącznie za zgodą Zarządu.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§9

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie w zakresie kultury, oświaty, nauki, turystyki i sportu;

 2. propagowanie nowych technologii;

 3. działanie na rzecz rozwoju postaw obywatelskich;

 4. działanie na rzecz rozwoju kulturalnego i naukowego członków i osób objętych działaniem Stowarzyszenia;

 5. działanie na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu;

 6. inicjowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury;

 7. działanie na rzecz ochrony środowiska;

 8. działanie na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej;

 9. inicjowanie i aktywny udział w akcjach dobroczynnych.

 

§10

1. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 1. projektowanie, realizację oraz pomoc w realizacji wydarzeń z zakresu kultury i sztuki oraz sportu;

 2. projektowanie strategii rozwoju i promocji miejscowości oraz regionów, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi z zakresu kultury oraz technologii informacyjnej;

 3. kreowanie indywidualnych marek dla realizowanych projektów;

 4. odkrywanie, promowanie i otaczanie opieką impresaryjną twórców i wydarzeń kulturalnych;

 5. kreowanie wizerunku oraz kierunków rozwoju artystycznego twórców i wykonawców związanych ze Stowarzyszeniem;

 6. intensyfikowanie obecności i odbioru wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz promowanie ich komplementarnej wielowymiarowości;

 7. organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń dla uzdolnionej młodzieży;

 8. rozwój artystycznych zainteresowań dzieci i młodzieży;

 9. szkolenie animatorów kultury;

 10. organizowanie środków materialnych w tym pomieszczeń i infrastruktury technicznej, niezbędnych do realizacji celów statutowych;

 11. projektowanie i realizację wydarzeń oraz przygotowywanie publikacji promujących walory turystyczne miejscowości o niewykorzystanym turystycznym potencjale;

 12. organizowanie działań oraz poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w dziedzinie: artterapii i muzykoterapii;

 13. propagowanie uczestnictwa w przedsięwzięciach i organizacjach trzeciego sektora;

 14. promowanie idei wolontariatu;

 15. uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych;

 16. nawiązywanie kontaktów i współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami kulturalnymi i naukowymi dla realizacji wspólnych projektów z zakresu kultury i nauki, oraz inicjowanie wymiany kulturalnej i naukowej;

 17. organizowanie wydarzeń skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 18. organizowanie konkursów i innych wydarzeń promujących działania ekologiczne,

 19. organizowanie kursów pierwszej pomocy;

 20. organizacja i przeprowadzanie akcji charytatywnych w formach koncertów, festynów i zbiórek;

 21. organizacja wykładów i konferencji poświeconych tematyce animacji kultury i pozostałym dziedzinom pozostającym w kręgu zainteresowań stowarzyszenia;

 22. umożliwianie odbycia praktyki zawodowej i stażu dla studentów i absolwentów kierunków związanych z kulturą;

 23. organizowanie warsztatów i szkoleń nakierowanych na rozwój osobisty członków i osób objętych działaniem Stowarzyszenia;

 24. publikowanie dorocznego biuletynu sprawozdawczego z wykonanych zadań.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji jego celów w następującym zakresie:

1. PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie

2. PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

3. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

4. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

5. PKD 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

6. PKD 58.11.Z Wydawanie książek

7. PKD 58.13.Z Wydawanie gazet

8. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

9. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

10.PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

11. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

12.PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

13.PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

14. PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

15. PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

16. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

17. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

18. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

19. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

20. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych

21. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

22. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

23. PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

24. PKD 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

25. PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

26. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

27. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

28. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

29. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

30. PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna

31. PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

32. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

33. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

34. PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

35. PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

36. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

37. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

38. PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

39. PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

40. PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

41. PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

42. PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych

43. PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

44. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

45. PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

46. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§12

Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§13

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

§14

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§16

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§18

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§19

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§20

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

§21

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§22

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§23

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§24

Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§25

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§26

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§27

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani do władz na więcej niż jedną kadencję.

2. Władze Stowarzyszenia obradują według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§28

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§29

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§30

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§31

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§32

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd i z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§33

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, dotyczące wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, są podejmowane w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§34

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

b) uchwalania zmian statutu;

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f) uchwalanie budżetu;

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz  Stowarzyszenia;

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

m) uchwalanie regulaminu zarządzania projektami Stowarzyszenia,

n) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§35

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§36

Zarząd składa się z 5 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, wybieranych przez Zarząd spośród swoich członków.

§37

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§38

Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia;

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

c) sporządzanie planów pracy i budżetu;

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

h) przyjmowanie i skreślanie członków.

§39

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§40

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu;

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§42

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§43

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,

 2. z darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

 3. z dotacji, subwencji, udziałów, lokat,

 4. z działalności gospodarczej.

§44

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§45

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§46

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

2. Dla ważności oświadczenia woli w sprawach majątkowych, jak również do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka zarządu.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§47

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§48

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§49

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

>> WYBRANE PRODUKTY
Najnowsze opinie
Dodał: Kuba Gawczyński

"Model, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać i rekomendować. Absolutny klasyk wśród butów wspinaczkowych. Zapewnia doskonałe tarcie, bardzo dobrze sprawdza się na krawądkach, na tarcie i przy wszelkich mikro stopniach. Ma przy tym bardzo łagodny, wygodny profil, więc można go polecić również początkującym i średnio-zaawansowanym, jak również spędzić w nim długie bezbolesne godziny. Moja pierwsza para wytrzymała 3 lata, co jest baaaardzo dobrym wynikiem (chociaż muszę przyznać, że ostatnio słyszałem trochę narzekań na pogorszoną jakość w nowszych egzemplarzach). Jedyne dwa minusy jakie przychodzą mi do głowy to niezbyt dobrze dopasowana pięta (średnio nadają się np. do boulderingu) i 'tępy' czubek średnio pracujący w dziurkach. "

Ocena:

GwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdkaGwiazdka